Algemene Voorwaarden natuurgeneeskundige consulten

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle natuurgeneeskundige behandelingen.

 

cliëntendossier

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend acupuncturist/therapeut, een dossier aanleg.
 • Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomsten).

 • Het cliëntendossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

 • De gegevens in uw cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomsten wordt vereist 15 jaar bewaard.

 • De cliënt heeft altijd recht tot inzage in het eigen dossier.

   

Bereikbaarheid Healthy Balance for Women

 • Healthy Balance for Women is per e-mail of contactformulier 7 dagen per week bereikbaar, dus ook in de weekend wordt u e-mail gelezen. U krijgt altijd z.s.m. een reactie op uw e-mail.
 • Healthy Balance for Women is 7 dagen telefonisch te bereiken op 06-43080730. Bij geen bereikbaarheid is er de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een Sms/ WhatsApp bericht te sturen. U krijgt altijd z.s.m. een reactie.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De acupuncturist/therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode en de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • De acupuncturist/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie/behandeling.  

 • De acupuncturist/therapeut zal strikt vertrouwelijk omgaan met de, door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte en tijdens de consulten genoteerde, gegevens en zal geen informatie uitwisselen met of inwinnen bij een behandeld arts, therapeut en/of specialist, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie/behandeling wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

 • Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage van het gehouden behandeltraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur bevat maximaal 1 uur arbeid tegen het in de overeenkomst afgesproken uurtarief.

 • Vanaf het 16de levensjaar is het aan de cliënten zelf te bepalen of ouders ingelicht mogen worden of niet. Dit is bij wet geregeld.

Afspraken behandelingen/consulten

 • Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult.
 • De therapie/behandeling is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

 • Beëindiging van de therapie/behandeling kan ten allen tijden wederzijds geschieden.

 • Indien cliënt voortzetting van de therapie/behandeling niet langer op prijs stelt, kan de cliënten onder eigen verantwoording de therapie/behandeltraject eenzijdig beëindigen.

 • Cliënt verklaart dat dat hij/zij voldoende is geïnformeerd over de behandelmethode en de mogelijke reacties als gevolg van de behandeling.

 • Relevante wijzigingen zullen steeds worden vastgelegd in het dossier. De cliënt verplicht zich middels de intake, maar ook telkens in het verloop van de therapie/behandeling, relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, al dan niet uit een eventueel medisch dossier in de reguliere geneeskunde, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.  

 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders kunnen de volledige kosten van het consult in rekening gebracht.

 • Aangezien er, bij een annulering geen natuurgeneeskundige behandeling heeft plaats gevonden, zult u deze factuur ook niet kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Betaling en kosten

 • De kosten van de behandeling worden per pin of contant gedaan, aansluitend op het consult.
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • De factuur die u na het consult ontvangt wordt eenmalig verstrekt.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. De behandelingen zitten in het aanvullende pakket en vallen onder Alternatieve Zorg.
 • Deze vergoeding staat los van uw eigen risico.

 • Healthy Balance for Women is niet verantwoordelijk voor het wel of niet kunnen declareren van de facturen bij de zorgverzekeraar.

 • Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Aansprakelijkheid A

 • De cliënt begrijpt dat de therapie/behandeling geen vervanging is van (regulier) medisch handelen en/of diagnoses. De acupuncturist/therapeut is geen arts en heeft geen intentie om deze als zodanig te vervangen.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist worden veranderd of geheel achterwege worden gelaten.

 • De cliënt ondergaat de therapie/behandeling volledig op eigen risico. De acupuncturist/therapeut draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen .

 • De acupuncturist/therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Bij geschillen met de therapeut, waar cliënt en acupuncturist/therapeut samen niet uitkomen, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). Uw therapeut kan u hierover informeren.

 • Als lid van de VBAG beschikt Healthy Balance for Women over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor Healthy Balance for Women tegemoet komt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) wordt gesteld.

Aansprakelijkheid B

 • Healthy Balance for Women is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënten door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Rijksweg 118, 4849 BS te Dorst.

 • Healthy Balance for Women is niet aansprakelijk voor andere schade door betreden van de studio en/of het gebruikmaken van het toilet.  

Privacyverklaring

 • Op de website van Healthy Balance for Women staat een uitgebreide privacyverklaring die voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn in de AVG (Algemene Verordering Persoonsgegevens). Deze privacyverklaring geld ook voor alle cliënten.

  https://www.studiohealthybalance.nl/j/privacy

Typefouten

 • Aan eventuele typefouten op de documenten van Healthy Balance for Women met betrekking tot data en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.